Meister des Shin-Jitsu Kobudo

Meister des Shin-Jitsu Kobudo

Peter Halfpap
1. Dan Shin – Jitsu Kobudo

Christian Grove
1. Dan Shin – Jitsu Kobudo